Algemene voorwaarden

 • De Walkon Summer Edition is een organisatie onder de koepel van Wandelsport Vlaanderen vzw. met hoofdzetel te Maldegem.
 • De Walkon Summer Edition is een niet-competitieve wandeling. Wandelen en lopen zijn toegestaan.
 • Deelnemen kan enkel via voorinschrijving met een limiet deelname.
 • De deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld. De inschrijving is strikt persoonlijk op naam en niet overdraagbaar. De prijs omvat deelname aan het event en verzekering. 
 • Bij afgelasting van het evenement, kan de persoon die de bestelling heeft gedaan, de tickets voor zover mogelijk omruilen tegen tickets voor een nieuwe/volgende editie van het evenement. Eventuele andere gemaakte kosten in verband met de WalkOn Summer Edition, zoals service- en administratiekosten, zullen niet worden terugbetaald.
 • Bij geval van overmacht is de aansprakelijkheid van de organisatie uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan ALLE omstandigheden buiten de wil van de organisatie om, die de organisatie geheel of gedeeltelijk verhinderen. Hieronder wordt onder meer begrepen (niet limitatief):
 • niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden 
 • instructies, beslissingen of interventies van openbare, administratieve of regelgevende instanties
 • terrorisme of dreiging tot terreur, oorlog of oorlogsdreiging
 • weeromstandigheden zoals extreme hitte, onweer, storm, rukwinden , enz.
 • epidemieën, pandemie of staat van lock-down
 • onlusten op de openbare weg, blokkades , stakingen, demonstraties en andere storende ongeregeldheden

Gevallen van overmacht geven geen recht op enige terugbetaling van het inschrijvingsgeld of andere vorm van schadevergoeding.

 • De Wandelsport Vlaanderen vzw verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid is standaard inbegrepen bij je inschrijving.
 • Inschrijven voor de WalkOn Summer Edition kan alleen door personen ouder dan 18 jaar.  Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen steeds vergezeld te zijn van een persoon ouder dan 18 jaar 
 • Deelnemers en medewerkers van de organisatie mogen op geen enkele wijze uiting geven aan politieke en/of religieuze uitingen.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer voor, tijdens en na de wandeling. Er is geen bewaakte zone voorzien voor uw sporttas/bagagestuk.
 • De deelnemers dienen rekening te houden met mogelijk wandel- of autoverkeer en aanvaarden de eigenheid van het evenement. De algemene wegcode geldt te allen tijde. De deelnemer is verplicht het aangegeven wandelparcours te volgen.
 • Uw inschrijving is steeds naam gebonden. U kunt uw inschrijving NIET doorgeven aan iemand anders. 
 • Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor de organisator. Zij mag evenwel doorgegeven worden aan de partijen die contractueel verbonden zijn met de organisatie. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van de organisator, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.
 • Met inschrijving aan de WalkOn Summer Edition verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en akkoord te gaan met het reglement. Steeds zal de deelnemer zich houden aan het COVID-charter. 
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de organisatie. Bij geschillen over de uitleg van reglementen is alleen de Nederlandse tekst hiervoor bindend. Rechtszaken zullen steeds behandeld worden door hoven en rechtbanken bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement Gent.