Algemene voorwaarden

 • Flanders Trails is een organisatie onder de koepel van Wandelsport Vlaanderen vzw. met hoofdzetel te Damme.
 • Flanders Trails is een niet-competitieve organisatie. Wandelen en lopen zijn toegestaan.
 • Deelnemen kan enkel via voorinschrijving met een limiet deelname.
 • De deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld. De inschrijving is strikt persoonlijk op naam en niet overdraagbaar. De prijs omvat deelname aan het event en verzekering. 
 • Bij afgelasting van het evenement door Flanders Trails / Wandelsport Vlaanderen vzw kan de persoon die de bestelling heeft gedaan, de tickets voor zover mogelijk omruilen tegen tickets voor een nieuwe/volgende editie van het evenement. Eventuele andere gemaakte kosten in verband met de organisatie, zoals service- en administratiekosten, zullen niet worden terugbetaald.
 • Bij geval van overmacht is de aansprakelijkheid van de organisatie uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan ALLE omstandigheden buiten de wil van de organisatie om, die de organisatie geheel of gedeeltelijk verhinderen. Hieronder wordt onder meer begrepen (niet limitatief):
 • niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden 
 • instructies, beslissingen of interventies van openbare, administratieve of regelgevende instanties
 • terrorisme of dreiging tot terreur, oorlog of oorlogsdreiging
 • weeromstandigheden zoals extreme hitte, onweer, storm, rukwinden , enz.
 • epidemieën, pandemie of staat van lock-down
 • onlusten op de openbare weg, blokkades , stakingen, demonstraties en andere storende ongeregeldheden

Gevallen van overmacht geven geen recht op enige terugbetaling van het inschrijvingsgeld of andere vorm van schadevergoeding.

 • Deelnemen vereist een goede fysieke gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarden. De organisatie adviseert vóór deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend arts. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij medische problemen van de deelnemer.
 • De Wandelsport Vlaanderen vzw verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid is standaard inbegrepen bij je inschrijving.
 • Inschrijven voor de Flanders Trails kan alleen door personen ouder dan 18 jaar.  Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen steeds vergezeld te zijn van een persoon ouder dan 18 jaar 
 • Deelnemers en medewerkers van de organisatie mogen op geen enkele wijze uiting geven aan politieke en/of religieuze uitingen.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer voor, tijdens en na de wandeling. Er is geen bewaakte zone voorzien voor uw sporttas/bagagestuk.
 • De deelnemers dienen rekening te houden met mogelijk wandel- of autoverkeer en aanvaarden de eigenheid van het evenement. De algemene wegcode geldt te allen tijde. De deelnemer is verplicht het aangegeven wandelparcours te volgen.
 • Uw inschrijving is steeds naam gebonden. U kunt uw inschrijving NIET doorgeven aan iemand anders. 
 • Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor de organisator. Zij mag evenwel doorgegeven worden aan de partijen die contractueel verbonden zijn met de organisatie. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van de organisator, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.
 • Met inschrijving aan de Flanders Trails verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en akkoord te gaan met het reglement. 
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de organisatie. Bij geschillen over de uitleg van reglementen is alleen de Nederlandse tekst hiervoor bindend. Rechtszaken zullen steeds behandeld worden door hoven en rechtbanken bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement Gent.

ALGEMENE ANNULERINGSVOORWAARDEN

 • Je inschrijving annuleren kan tot een respectievelijke datum voorafgaand aan de organisatie. De organisatie retourneert in geen enkel geval het inschrijvingsbedrag. Je ontvangt wel een voucher ter waarde van uw inschrijving. De voucher is 1 jaar geldig en kan worden gebruikt voor een andere Flanders Trails organisatie in 2024 of de editie 2025.